3 Nov 2009

Petitie

“Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.” Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, Artikel 10

Wij, de wereldburgers ter verdediging van rechten en vrijheden – Project Recht Gonçalo Amaral, verwijzend naar datgene wat vervat is in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en volgens artikel 10 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, geven hierbij uiting aan onze verontwaardiging over de aanval tegen het recht van vrijheid van meningsuiting van burger Gonçalo de Sousa Amaral, van wie niet alleen een boek, maar ook elke mondelinge of schriftelijke uitdrukking van de theorie die hij voorstaat, gecensureerd is.

Het recente besluit om niet alleen de verkoop van een boek, maar ook de hele redenering waar het op steunt – een redenering die uitgedrukt en ondersteund wordt vanuit een misdaadonderzoek – te censureren, schept naar onze mening een ernstig en zorgwekkend precedent.

Deze aanval is verergerd door het feit dat de theorie die Gonçalo Amaral verdedigt, op rigoreuze wijze de feiten reflecteert van een onderzoek dat niet langer onder de Portugese wet van legaal geheim valt, en waarvan de resultaten beschikbaar zijn gesteld aan het publiek. Of men het nu met de conclusies eens is of niet, het is onverdedigbaar om de reproductie en discussie te verbieden.

Vrijheid van Meningsuiting, toegepast met verantwoordelijkheid, is een onvervreemdbaar recht voor iedere Europese burger, en we kunnen niet zonder protest accepteren dat deze verworven vrijheid wordt aangevallen.

We verzoeken daarom het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, onder Artikel 44 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens van de Europese Unie, om de grondwettelijke rechten van burger Gonçalo Amaral te verdedigen in een zaak van duidelijk disrespect voor het universeel verworven recht op Vrijheid van Meningsuiting.

Ik ben het hier mee eens en onderteken,


-Ondertekening kan via epetitions.net, klik hier om te tekenen-

Het Petitie Project Justice Goncalo Amaral is gemaakt en geschreven door de gemeenschap Burgers ter Verdediging van Rechten en Vrijheden, en zal worden gezonden aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Europese Parlement en de Ombudsman.


No comments:

Post a Comment